Regulamin rekrutacji dzieci do Publicznego Przedszkola nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniu - Publiczne Przedszkole nr 4 w Wieluniu z Oddziałami Integracyjnymi.

Idź do spisu treści

Menu główne:

Dla rodziców

REGULAMIN REKRUTACYJNY

Regulamin rekrutacji
do Publicznego Przedszkola nr 4
z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniu
na rok szkolny 201
5/2016Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
2. Ustawa  z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie oświaty oraz niektórych  innych ustaw (Dz. U. z 2014r., poz. 7)
.
3. Rozporządzenie MEN z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednego typu szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232)
.
4. Statut Publicznego Przedszkola nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniu.


Rozdział I
Tok postępowania rekrutacyjnego

§ 1

1. Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkola obejmuje:

a) określenie liczby miejsc organizacyjnych w przedszkolu,
b) ogłoszenie o rekrutacji dzieci do Publicznego Przedszkola nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniu
,
c) przyjmowanie „Wniosków o przyjęcie do Publicznego Przedszkola nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniu na rok szkolny 201
5/2016,
d) ustalenie składu, terminu i miejsca posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej
,
e) podanie do publicznej wiadomości list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych dzieci do Publicznego Przedszkola nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniu na rok szkolny 201
5/2016,
f) rozpatrywanie ewentualnych odwołań rodziców
(prawnych opiekunów) od decyzji Komisji Rekrutacyjnej,
g) zawarcie umów z rodzicami
(prawnymi opiekunami) na świadczenie usług.

2. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności, ogłaszając rekrutację w następujących formach:

a) na tablicy ogłoszeń dla rodziców (prawnych opiekunów),
b) na stronie internetowej Publicznego Przedszkola nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniu
.

3. Ogłoszenie zawiera harmonogram naboru dzieci do Publicznego Przedszkola nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniu na rok szkolny 2015/2016.
4. „Regulamin rekrutacji” jest dostępny na tablicy ogłoszeń dla rodziców
(prawnych opiekunów) oraz na stronie internetowej Publicznego Przedszkola nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniu.

Rozdział II
Zasady postępowania rekrutacyjnego
§ 2

1. Do przedszkola na rok szkolny 2015/2016 przyjmowane są dzieci urodzone w wieku od 3 do 6 lat.
2. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci urodzone w roku 20
10 mające obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
3.
Od 1 września 2015r. Gmina jest zobowiązana zapewnić miejsce realizacji wychowania przedszkolnego dla każdego dziecka 4-letniego, mieszkańca Gminy Wieluń.
4. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
6. Rekrutacja dzieci do Publicznego Przedszkola nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniu odbywa się raz w roku.
7. W przypadku zwolnienia się miejsca w trakcie roku szkolnego dyrektor przedszkola przyjmuje dzieci z listy dzieci nieprzyjętych, które otrzymały największą liczbę punktów.
8. Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci, które nie chodziły do przedszkola zapisują dziecko zgodnie z harmonogramem terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a rodzice (prawni opiekunowie) dzieci już uczęszczających, składają w terminie 7 dni przed datą rekrutacji deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniu.
9. Złożenie podpisanego przez rodzica (prawnego opiekuna) wniosku o przyjęcie, jest równoznaczne z potwierdzeniem zgody na proponowane warunki i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.
10. Potwierdzeniem uczęszczania dziecka w roku szkolnym 2015/2016 do Publicznego Przedszkola nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniu jest podpisanie umowy o świadczenie usług.
1
1. Dane osobowe dzieci zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego.
1
2. Dane dzieci nieprzyjętych, zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

§ 3

1. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Wieluń mogą być przyjęci do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Gminy Wieluń przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.


Rozdział III
Kryteria przyjęć dzieci do przedszkola
§ 4

1. Do Publicznego Przedszkola nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniu przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Wieluń.
2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1 niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie występujące kryteria:

a) wielodzietność rodziny dziecka (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci),
b) niepełnosprawność dziecka
,
c) niepełnosprawność jednego z rodziców
(prawnych opiekunów) dziecka,
d) niepełnosprawność obojga rodziców (prawnych opiekunów) dziecka,
e) niepełnosprawność rodzeństwa dziecka,
f) samotne wychowywanie dziecka w rodzinie (oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem),
g) objęcie dziecka pieczą zastępczą.

3. Kryteria, o których mowa w ust. 2 maja jednakową wartość.
4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal będzie dysponowało wolnymi miejscami
, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę dodatkowe kryteria, które ustala organ prowadzący  - Gmina Wieluń uchwałą Rady Gminy Nr V/57/15 z dnia 28 stycznia 2015r.


K R Y T E R I U M  D O D A T K O W E                                                       WARTOŚĆ PUNKTU

Dzieci obojga rodziców pracujących, prowadzących działalość gospodarczą lub
studiujących w systemie dziennym, lub dziecko rodzica samotnie wychowującego,
który pracuje, prowadzi działalność gospodarczą lub studiuje w systemie dziennym
                       10

Dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje wychowanie przedszkolne w danym przedszkolu                       5

Czas zgłoszone na pobyt dłuższy niż 5 godzin w przedszkolu                                               3

Dzieco, którego przynajmniej jeden rodzic rozlicza podatek dochodowy jako mieszkaniec Gminy Wieluń      10

Miejsce zamieszkania lub pracy co najmniej jednego z rodziców (prawnych opiekunów) w obwodzie szkoły podstawowej, na której terenie przedszkole ma swoją siedzibę                                             5

Zgłoszenie co najmniej dwojga dzieci do przedszkola                                                      5


5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego Komisja Rekrutacyjna będzie brała pod uwagę kolejność składania wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Rozdział IV
Tryb pracy Komisji Rekrutacyjnej

§ 5

1. Komisję Rekrutacyjną powołuje dyrektor Publicznego Przedszkola nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniu i wyznacza przewodniczącego.
2. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzi 5 przedstawicieli Rady Pedagogicznej.
3. Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej odbywa się na terenie Publicznego Przedszkola nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniu w terminie ustalonym w harmonogramie rekrutacji.
4. W pierwszym etapie Komisja Rekrutacyjna dokonuje wstępnej analizy złożonych wniosków w celu zapewnienia miejsc w przedszkolu dla dzieci spełniających kryteria określone w § 4 ust. 2
lit. a-g.
5. W drugim etapie Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu dzieci do przedszkola w ramach posiadanych miejsc spełniających dodatkowe kryteria określone w  § 4 ust. 4.
6. W przypadku zaistnienia sytuacji spornej lub wątpliwej
, Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu ma prawo podjęcia decyzji w drodze głosowania. Poszczególni członkowie Komisji dysponują jednym głosem. W przypadku, gdy głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia – decydujący głos należy do przewodniczącego Komisji.
7. Z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej sporządza się protokół.
8. Komisja Rekrutacyjna ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i podaje do publicznej wiadomości:

a) listy dzieci zakwalifikowanych i dzieci niezakwalifikowanych,
b) ustala i podaje do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

9. Listy, o których mowa w § 5 ust. 8 lit. a-b podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie Publicznego Przedszkola nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniu. Listy zawierają imiona i nazwiska uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia.
10. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w  § 5 ust. 9 jest określony w formie adnotacji umieszczonej na tej liście opatrzonej podpisem przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.
11. Jeśli rodzic
(prawny opiekun) dziecka nieprzyjętego do przedszkola wystąpi do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka, Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie zawierające przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rozdział V
Zadania przewodniczącego i członków Komisji Rekrutacyjnej
oraz dyrektora przedszkola w procesie rekrutacji

§ 6

1. Do zadań przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej należy:

1) pobranie wykazu złożonych wniosków i wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola z odpowiednimi załącznikami od dyrektora przedszkola,
2) organizacja posiedzenia i kierowanie pracami Komisji zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego regulaminu,
3) prowadzenie prac Komisji w czasie każdego posiedzenia z uwzględnieniem następujących czynności:

a) wyznaczenie protokolanta,
b) zapoznanie i podpisanie przez członków Komisji Rekrutacyjnej zobowiązań zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
,
c) zapoznanie z wykazami wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkola
,
d) zapoznanie z zasadami rekrutacji dzieci do przedszkola
,
e) kierowanie rozpatrywaniem przez Komisję wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola złożonego przez rodziców
(prawnych opiekunów),
f) nadzorowanie pod względem merytorycznym prawidłowości sporządzania dokumentacji przez Komisję, a w tym składania podpisów przez członków Komisji, protokołowania posiedzenia w czasie jego trwania, sporządzenia list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, przyjętych i nieprzyjętych w kolejności alfabetycznej.

2. Do zadań członków Komisji Rekrutacyjnej należy:

1) sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem formalnym i rzeczowym ze szczególnym zwróceniem uwagi na datę urodzenia dziecka, miejsce zamieszkanie dziecka, czas pobytu dziecka w przedszkolu, zatrudnienie rodziców (prawnych opiekunów), czytelność zapisów we wniosku o przyjęcie do przedszkola i innych dokumentów,
2) weryfikowanie złożonych kart pod względem  spełniania kryteriów ustawowych oraz wynikających z kryteriów dodatkowych
,
3) określenie liczby punktów uzyskanych przez poszczególne dzieci
,
4) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i sporządzenia listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, przyjętych i nieprzyjętych.

3. Do zadań dyrektora przedszkola należy:

1) wykonanie niezbędnych czynności związanych z ogłoszeniem rekrutacji,
2) udostępnienie regulaminu rekrutacji
,
3) wyjaśnienie zainteresowanym rodzicom
(prawnym opiekunom) zasad określonych w regulaminie rekrutacji,
4) wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz przyjmowanie innych dokumentów dostarczonych przez rodziców
(prawnych opiekunów),
5)
rozpatrywanie odwołań od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.

Rozdział VI
Tryb odwoławczy
§ 7

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, przyjętych i nieprzyjętych, rodzic (prawny opiekun) dziecka może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.
2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica dziecka
(prawnego opiekuna) z wnioskiem, o którym mowa w § 7 ust.1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia dziecka oraz liczbę punktów, która uzyskało dziecko w postępowaniu rekrutacyjnym.
3. Rodzic
(prawn opiekun) dziecka może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
4. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, o którym mowa w § 7 ust.3 w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
5. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.


Regulamin zatwierdzono uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 47/25/02/2015 z dnia 25 lutego 2015 roku.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego