Programy edukacyjne realizowane w naszym przedszkolu. - Publiczne Przedszkole nr 4 w Wieluniu z Oddziałami Integracyjnymi.

Idź do spisu treści

Menu główne:

O nas

AUTORSKIE PROGRAMY EDUKACYJNE

Zapewniając dzieciom osiąganie systematycznych postępów i sukcesów oraz dbając o wysoki poziom pracy wychowawczo – dydaktycznej w Publicznym Przedszkolu nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniu realizujemy kilka autorskich programów edukacyjnych:

.

ZAWSZE W CENIE RUCH I ZDROWE JEDZENIE

AUTORSKI PROGRAM Z ZAKRESU EDUKACJI PROZDROWOTNEJ

Autorkami programu są: Katarzyna Bogacz, Agnieszka Grela – Rozmarynowska i Marlena Michnik. W ostatnich latach pojawia się w naszym społeczeństwie duży odsetek dzieci z nietolerancjami pokarmowymi, alergią czy też otyłością. Należy więc szerzyć wśród dzieci i ich rodzin wiedzę dotyczącą mądrego i odpowiedniego do potrzeb każdego dziecka żywienia oraz potrzeby ruchu. Ważne jest, by zaszczepić w dziecku chęć do smakowania i próbowania różnych potraw, dlatego program ten zakłada następujące cele:
• Poszerzanie świadomości dzieci, rodziców i ich rodzin w zakresie zdrowego odżywiania, uświadomienie związku między zdrowym odżywianiem a funkcjonowaniem całego organizmu, informacje na temat diet eliminacyjnych.
• Edukacja dzieci w zakresie prawidłowego odżywiania poprzez przedstawienie różnorodności zdrowych posiłków – poznawanie wielozmysłowe.
• Praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy w zakresie odżywiania, umiejętności samodzielnego wykonywania prostych, zdrowych posiłków.
• Poszerzanie wiedzy dzieci i rodziców na temat organizmu człowieka, zależności pomiędzy ruchem w życiu dziecka a jego rozwojem.
• Wzbogacanie doświadczeń psychoruchowych, wyrównanie i rozwijanie w zakresie zdolności motorycznych zarówno u dzieci pełnosprawnych jak i niepełnosprawnych

OD ZABAWY DO NAUKI

PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Autorzy: Dorota Kucharska, Anna Pawłowska-Niedbała, Dorota Sikora-Banasik (etapy osiągania celów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej oraz sposoby ich realizacji), Justyna Święcicka (obserwacja i diagnoza), Ewelina Wilkos (rozwój dzieci w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym i współpraca z rodzicami).
Program wydawnictwa Nowa Era został opracowany z myślą o przygotowywaniu dzieci do szkoły, zaczynając od najmłodszej grupy przedszkolnej. W wypadku tej grupy najważniejszy jest proces adaptacji, od którego zaczyna się kształtowanie nastawienia do przedszkola, oraz dobra współpraca z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych. Program zawiera praktyczne wskazówki w tym zakresie, tak by proces ten był łagodny i przyjemny dla dziecka i jego opiekunów. W warstwie merytorycznej programu założono wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka, dbając cały czas o jego rozwój społeczny, ruchowy, poznawczy i emocjonalny. Skupiono się jednak w odniesieniu do każdej grupy wiekowej na konkretnych, najważniejszych dla niej umiejętnościach:

  • trzylatki – czynności samoobsługowe, samodzielność;

  • czterolatki – kontakty społeczne, rozwój poznawczy;

  • pięciolatki – rozwój poznawczy, rozwój emocjonalny;

  • sześciolatki – trening umiejętności potrzebnych do osiągnięcia gotowości szkolnej.


.

JAK DOBRZE, ŻE MAMY SIEBIE

AUTORSKI PROGRAM PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ
GRUP INTEGRACYJNYCH

Program został opracowany przez Anetę Jaskułę, Beatę Tomasik, Katarzynę Bogacz, Małgorzatę Brzezińską, Aleksandrę Szymicką i Kingę Zimoch. Celem programu jest podniesienie jakości pracy grup integracyjnych, zaoferowanie szerokiego wachlarza metod i form pracy oraz opis indywidualnych zajęć rewalidacyjno – wychowawczych i narzędzi badawczych stosowanych w pracy przez specjalistów.

ENGLISH PLAY BOX

PROGRAM PRZYGOTOWANIA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM DO POSŁUGIWANIA SIĘ JĘZYKIEM ANGIELSKIM

Program autorstwa Doroty Sikora- Banasik oraz Eweliny Wilkos jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego z dnia 14 lutego 2017 r.

.

KOCHAMY DOBREGO BOGA

PROGRAM NAUCZANIA RELIGII KATOLICKIEJ

Program wydawnictwa Jedność został opracowany przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski w celu nauczania religii w wielu przedszkolnym

CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS

PROGRAM PRZEDSZKOLNEJ EDUKACJI ANTYNIKOTYNOWEJ

Jest to krajowy program edukacyjny adresowany do dzieci przedszkolnych z udziałem rodziców i opiekunów. Ma na celu wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy i zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionym pomieszczeniu lub gdy dorośli palą przy nich tytoń. Program ma charakter profilaktyczny i ma wykształcić u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.

.

"RADOSNY PRZEDSZKOLAK"

Autorski program adaptacyjny dla dzieci trzy i czteroletnich, rozpoczynających swoją przygodę z przedszkolem, powstał z istotnej potrzeby złagodzenia stresu dzieci i rodziców związanego z przystosowaniem się do nowej sytuacji. Opracował go zespół nauczycielek w składzie: mgr Teresa Gotowicka, mgr Agnieszka Perliceusz-Kałwak i Maria Marciniak.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego