Statut Publicznego Przedszkola nr4 w Wieluniu - Publiczne Przedszkole nr 4 w Wieluniu z Oddziałami Integracyjnymi.

Idź do spisu treści

Menu główne:

O nas

STATUT NASZEGO PRZEDSZKOLA

Statut Publicznego Przedszkola nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniu stanowi załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 29 listopada 2017 roku.


Podstawy prawne:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59)
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r, Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.60)
3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 oraz z 2017 r. poz.60)
4. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zmianami)
5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie zasad techniki prawodawczej (Dz. U.  Nr 100, poz. 908)
6. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1943 z późn. zm.)
7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. z 2017r., poz. 649 )
8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004r. Nr 26, poz. 232, z 2009r. Nr 31, poz. 208)
9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2011r. Nr 161, poz. 968 z pózn. zm))
10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2017r. Poz. 1591)
11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie  organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci ( Dz. U. z 2017r. Poz. 1635)
12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r.. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. z 2017r., poz. 649)
13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.  w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym ( Dz. U. z 2017r. , poz. 1578)
14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.  w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy kształcenia ogólnego w dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej  ( Dz. U. z 2017r. poz. 356)


§ 1

1. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 w Wieluniu, zwane dalej „przedszkolem” jest przedszkolem publicznym.
2. Siedziba przedszkola znajduje się w budynku na Os. Kard. St. Wyszyńskiego 44, 98–300 Wieluń.
3. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Wieluń
, pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń
4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kurator Oświaty w Łodzi.
5. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu:


Publiczne Przedszkole nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
98 – 300 Wieluń
Os. Kard. St. Wyszyńskiego 44
Tel. (43) 843 58 62

6. Przedszkole posiada logo, na którym widnieje cyfra cztery oraz prostokąt z postacią chłopca, osoby na wózku inwalidzkim i dziewczynki, w kolorze niebieskim. Na cyfrą umieszczone jest słońce w kolorze żółtym. Z prawej strony znaku widnieje napis Publiczne Przedszkole nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniu.

§ 2

1. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez:

a) Gminę Wieluń,
b) Rodziców, w formie opłat za liczbę godzin dziennego pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej.

2. Podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest roczny plan finansowy.

3. Obsługa administracyjna, finansowa, techniczna przedszkola jest wykonywana przez Zakład Obsługi Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Wieluniu...

Czytaj całość

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego