Koncepcja pracy w Publiczym Przedszkolu nr 4 w Wieluniu - Publiczne Przedszkole nr 4 w Wieluniu z Oddziałami Integracyjnymi.

Idź do spisu treści

Menu główne:

O nas

KONCEPCJA PRACY
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W WIELUNIU OPRACOWANA NA LATA 2016 - 2021

 

„ Pozwól dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy”
Janusz Korczak

OPRACOWANIE KONCEPCJI PRACY

Koncepcja Pracy Przedszkola została opracowana w formie programu rozwoju przedszkola przez zespół nauczycieli w składzie:

- Marzena Abramek  -  dyrektor przedszkola
- Anna Słońska
wicedyrektor przedszkola
- Małgorzata Brzezińska
nauczyciel
- Agnieszka Kmiecik
nauczyciel


Punktem wyjścia do opracowania Koncepcji Pracy Przedszkola były cele i zadania zawarte w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola, Rozporządzeniu MEN z dnia 31.08.2017 w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017r.,poz.1658).
Koncepcja Pracy Przedszkola została zmodyfikowana we wrześniu 2020r. W koncepcji uwzględniono wnioski i propozycje rodziców.
Rozwój placówki: w roku szkolnym 2020/21 utworzono piątą grupę integracyjną.
Ze względu na prośbę rodziców język angielski odbywa się każdego dnia: w grupach młodszych 15 minut, w grupach starszych 30 minut.

MISJA PRZEDSZKOLA

W naszym przedszkolu zapewniamy dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo, tworzymy warunki do nabywania przez nie umiejętności zgodnie z ich możliwościami rozwojowymi, zaspakajamy potrzeby edukacyjne dzieci oraz umożliwiamy rozwój talentów i zainteresowań. Pragniemy nauczyć naszych podopiecznych wrażliwości na potrzeby innych, wesprzeć rozwój dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez wielokierunkowe działania dydaktyczne i wychowawcze. Jesteśmy placówką Promującą Zdrowie - promujemy zdrowy i aktywny tryb życia w zgodzie ze sobą i środowiskiem. Od 2013 roku posiadamy Wojewódzki Certyfikat Przedszkole Promujące Zdrowie.

WIZJA PRZEDSZKOLA

- Przedszkole zapewnia opiekę i wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Dzieci mają możliwość samorealizacji oraz aktywnego odkrywania swoich możliwości. Dzięki bogatej ofercie zajęć dodatkowych rozwijają swoje zainteresowania wzbogacając wiedzę o otaczającym świecie.
- Przedszkole podejmuje działania na rzecz kształtowania poczucia własnej wartości dziecka. Wprowadza podstawowe zasady funkcjonowania w grupach społecznych poprzez ustalanie praw i obowiązków oraz naukę ich respektowania.
- Przedszkole w ramach promocji zdrowia realizuje wieloletnie programy prozdrowotne z zakresu funkcjonowania ruchowego, psychicznego, emocjonalnego, z zakresu zdrowego odżywiania i bezpieczeństwa.
- Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci i prowadzone na wysokim poziomie. Wychowankowie maja stworzone warunki do twórczego działania i nabywają umiejętności przydatne w dorosłym życiu.
- Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków szkolnych. Znają siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami.
- Dzieci uczone są troski o własne zdrowie, zachęca się je do aktywności ruchowej i poznawczej w naturalnym otoczeniu – dzięki temu jednocześnie obserwują i badają przyrodę, odkrywają mądrość jej praw oraz uczą się racjonalnie korzystać z jej naturalnych zasobów dla zdrowia i zaspokojenia własnych potrzeb.
- Personel przedszkola podmiotowo traktuje każdego wychowanka i troszczy się o jego wielostronny rozwój. Nauczyciele współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą, osiągają kolejne stopnie awansu zawodowego, są twórczy, otwarci na nowości pedagogiczne, tworzą programy autorskie dostosowane do potrzeb placówki wynikających z ewaluacji wewnętrznych i zewnętrznych, w dużej mierze programy z zakresu promocji zdrowia.
- Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględniając ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane.
- W naszym przedszkolu dbamy o wyposażenie sal w nowoczesny sprzęt, nowe meble, pomoce dydaktyczne i zabawki. Nasz plac zabaw zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i zachęca do zabawy.
- Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobrą opinię w środowisku lokalnym. Placówka jest zarządzana w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy maja satysfakcję ze swojej pracy.

NAUCZYCIELE W NASZYM PRZEDSZKOLU:

- Są aktywni, twórczy i innowacyjni, zaangażowani w swoją pracę, dyspozycyjni i taktowni. Doskonalą swoją wiedzę i umiejętności, podnoszą kwalifikacje zawodowe, wzbogacają warsztat pracy, dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
- Biorą czynny udział w zespołach zadaniowych monitorując procesy zachodzące w przedszkolu. Udoskonalają swoją pracę wykorzystując nowoczesną wiedzę i własne doświadczenie.
- Wspierają rozwój psychofizyczny dziecka, jego umiejętności, predyspozycje i uzdolnienia, prowadzą obserwacje i dokonują diagnozy.
- Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym, poszukują partnerów i przyjaciół przedszkola.


DZIECKO W NASZYM PRZEDSZKOLU:


- Czuje się bezpiecznie, ma możliwość indywidualnego rozwoju, jest aktywne, twórcze, chętnie podejmuje nowe wyzwania.
- Uczy się dostrzegać swoje mocne i słabe strony, buduje pozytywny obraz samego siebie,
potrafi rozróżniać emocje u siebie i innych.
-
Zna zasady zdrowego stylu życia z jego składowymi: zdrowym odżywianiem, sprawnością fizyczną, zasadami bezpieczeństwa.
- Jest wrażliwe na potrzeby innych ludzi, zna swoje prawa i obowiązki.
- Osiąga dojrzałość szkolną na poziomie gwarantującym z powodzeniem rozpoczęcie nauki w szkole.


Sylwetka absolwenta


Absolwent przedszkola:

- posiada wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej,
- jest zainteresowany nauką i książkami,
- ma rozwinięte kompetencje społeczne na poziomie umożliwiającym podporządkowanie się wymogom szkolnym,
- jest tolerancyjny, rozumie, że różnice między ludźmi są czymś normalnym i pożądanym
- jest samodzielny,
- aktywnie podejmuje działania,
- zna i respektuje normy społeczne,
- jest otwarty na potrzeby innych ludzi,
- potrafi współdziałać w zespole,
- lubi działania twórcze,
- posiada bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym,
- jest wrażliwy na piękno i artystyczne formy przekazu,
- interesuje się różnymi formami sztuki
- jest aktywny fizycznie
- zna i akceptuje zasady zdrowego stylu życia,
-
wie jak zachować się w sytuacjach zagrożenia,
- ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem.


RODZICE W NASZYM PRZEDSZKOLU:


- Otrzymują rzetelną i obiektywną informację o postępach dziecka, ustalają z nauczycielem wspólny kierunek działania.
- Współpracują z nauczycielami i specjalistami (logopedą, psychologiem, rehabilitantem ruchowym, pedagogami).
- Aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola, wyrażają swoje opinie,  czynnie włączają się w realizację programów realizowanych na terenie placówki.
- Są partnerami w działalności wychowawczo
dydaktycznej i w zarządzaniu placówką.


CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA


Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci

- Koncepcję tworzy cała społeczność przedszkola uwzględniając potrzeby rozwojowe dzieci, specyfikę pracy oraz oczekiwania środowiska.
- Corocznie dokonuje się modyfikacji koncepcji w oparciu o napływające wnioski.


Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

- Nauczyciele opracowują i realizują własne programy autorskie, stosują nowatorskie metody pracy, służące rozwojowi dzieci.
- Nauczyciele w toku swojej pracy wdrażają wnioski z monitorowania procesów edukacyjnych.


Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

- Nauczyciele zapoznają się z nową podstawą programową i realizują ją z uwzględnieniem możliwości rozwojowych dzieci.
- Wspieranie wszystkich doświadczeń dziecka w aspekcie fizycznym, emocjonalnym, społecznym, poznawczym i traktowanie ich jako drogi prowadzącej do osiągnięć.
- Nauczyciele zobowiązują się do zapoznania rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego.


Dzieci są aktywne

- Zdobyte umiejętności i zainteresowania dzieci pozwalają na osiąganie sukcesów w konkursach lokalnych, wojewódzkich i ogólnopolskich.
- Dzieci czerpią satysfakcję z podejmowania samodzielnych działań.
- Przedszkole stwarza warunki do autoprezentacji swoich uzdolnień na forum grupy, przedszkola i środowiska lokalnego.


Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne

- Wprowadza się i modyfikuje systemy motywacyjne zgodne z możliwościami i potrzebami dzieci.
- Dzieci uczestniczą w akcjach charytatywnych i społecznościowych, które uczą wrażliwości na potrzeby innych.
- Dzieci dostrzegają problemy innych osób, uczą się akceptowania ograniczeń i niepełnosprawności.
-
Dzieci w swoim postępowaniu kierują się głównymi wartościami takimi jak: prawda, dobro, uczciwość, życzliwość, przyjaźń, piękno, przy wsparciu nauczyciela.
- Dzieci uczą się jak zdrowo żyć, uczą się bezpiecznych i prawidłowych zachowań społecznych.


Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

- Przedszkole współpracuje z instytucjami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom.
- Placówka zapewnia rozwój dzieci organizując zajęcia dodatkowe.


Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych

- Nauczyciele pracują zespołowo na rzecz rozwoju dzieci.
- Nauczyciele wykorzystują analizę efektów pracy do własnego doskonalenia.
- Nauczyciele systematycznie modyfikują programy realizowane na terenie placówki.


Rodzice są partneram
i przedszkola

- Rodzice angażują się pracę w na rzecz grupy i przedszkola.
- Rodzice inicjują i organizują wycieczki oraz uroczystości przedszkolne.


Przedszkole włącza instytucje i organizacje działające w środowisku lokalnym w działania na rzecz placówki

- Władze samorządowe uczestniczą w wydarzeniach przedszkola.
- Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców współdziała w pozyskiwaniu sponsorów.
- Przedszkole współpracuje z instytucjami kulturalno
oświatowymi.
- Przedszkole promowane jest w mediach lokalnych.


Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań wewnętrznych i zewnętrznych

- Wyniki z ewaluacji wewnętrznych i zewnętrznych wdrażane są do pracy przedszkola.
- Przedszkole śledzi losy absolwentów.


Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi

- Dyrektor przedszkola zachęca i stwarza nauczycielom warunki do podejmowania innowacji i eksperymentów pedagogicznych.
- Dyrektor jest kreatywny i konsekwentny w działaniu, preferuje nowatorskie metody pracy z dziećmi.
- Warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiają realizowanie przyjętych programów i projektów, sprzyjają zabawie i wypoczynkowi.


KATALOG METOD STOSOWANYCH W PRZEDSZKOLU


Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych. Poza metodami opartymi na metodyce wychowania przedszkolnego, codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacono o nowatorskie metody pracy:


Metody stosowane w terapii indywidualnej dziecka:

- metoda Integracji Sensorycznej dr A. Jean Ayresa
- baraszkowanie
- metoda kinezjologii edukacyjnej Paula Dennisona
- metoda Dobrego Startu
- metoda Glena Domana
- drama
- metoda malowania dziesięcioma palcami Finger – Painting
- metoda z zakresu edukacji matematycznej E. Gruszczyk – Kolczyńskiej
- programy aktywności, świadomość ciała, kontakt i komunikacja M. Knill i Ch. Knill
- metoda ruchowej ekspresji twórczej R. Labana
- muzykoterapia
- niedyrektywna Terapia Zabawowa
- metoda C. Orffa
- metoda twórczego myślenia J. Osborne Burza mózgów
- metoda pedagogiki zabawy
- profil Psychoedukacjny Schoplera
- metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
- metoda aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss
- stymulacja polisensoryczna wg Pór Roku
- zabawy paluszkowe

Metody logopedyczne:

- pokaz i wyjaśnianie ułożenia narządów artykulacyjnych
- uczulanie miejsc artykulacji
- mechaniczne układanie narządów artykulacyjnych za pomocą, szpatułek
- odczytywanie mowy z ruchów ust
- wykorzystywanie pewnych nieartykułowanych dźwięków lub czynności fizjologicznych organizmu do tworzenia nowych głosek (np. wibracje warg, dmuchanie, chuchanie, itp.)
- kontrola wzrokowa
- kontrola dotykowa i czucia skórnego dłoni
- mówienie wydłużone (metoda sztucznego echa)
- wywoływanie głosek metodą substytucyjną wg. Seemana wraz z jej różnymi modyfikacjami
- metoda słów kluczowych i rozpoczynania od nich terapii
- ćwiczenia dykcyjne
- metoda dobrego startu
- gesty umowne
- ćwiczenia rytmizujące
- mówienie rytmiczne
- ćwiczenia słuchu muzycznego
- metoda symultaniczno-sekwencyjna J. Cieszyńskiej i E. Wianeckiej (z wykorzystaniem indywidualnych słuchawek i zestawu zeszytów do ćwiczeń)

Metody pedagogiczne i psychologiczne:

- techniki relaksacyjne
- metoda poznawczo
behawioralna
- elementy metody Wspierania Rozwoju
„Terapia bajką”
- metoda „Terapia Zabawą”
- program rozwijający percepcję wzrokową Frostig
Horn
- elementy metody Pedagogika Zabawy Klanza
- masaż dotykowy
- wybrane techniki relaksacyjne


Metody fizjoterapeutyczne:

- kinezyterapia
- różne formy masażu
- metoda NDT
Bobath metoda neurorozwojowa
- metoda integracji czynności zmysłowych (SI)
- gry i zabawy ruchowe Klausa W. Vopel
- metoda Klappa
- metoda Lehnert
Schroth
- metoda zabawowo
naśladowcza
- metoda bezpośredniej celowości ruchu (zadaniowa)
- metoda ścisła
- metoda ruchowej ekspresji twórczej
- metoda opowieści ruchowej
- metoda obwodu stacyjnego


SYSTEMY MOTYWACJI STOSOWANE W PRZEDSZKOLU


Systemy motywowania pracowników:

- dodatki motywacyjne
- nagrody dyrektora
- nagrody burmistrza miasta Wielunia
- medale Ministra Edukacji Narodowej


SYSTEMY MOTYWACJI DZIECI


System nagradzania polega na:

- zróżnicowaniu nagród i okoliczności ich udzielania,
- udzielaniu pochwały ustnej gdy wystąpi pożądane zachowanie wychowanka, rozwijanie motywacji wewnętrznej i samozadowolenia,
- dostosowaniu nagrody do wykonywanej czynności: nie może być zbyt mała, gdyż wychowanek nie będzie miał motywacji do tego, aby na nią pracować, nie może być też zbyt duża, gdyż skupiony będzie na nagrodzie a nie na wykonywanej czynności.


SYSTEM DIAGNOZOWANIA OSIĄGNIĘĆ DZIECI


Dzieci diagnozowane są poprzez diagnozę wstępną (na wejściu) i końcową (na wyjściu). Diagnoza przeprowadzana jest arkuszem diagnostycznym opracowanym przez MAC.
Dzieci niepełnosprawne diagnozowane są dwa razy w roku przez pedagogów specjalnych przy użyciu wybranych narzędzi diagnostycznych.

SYSTEM OBSERWOWANIA OSIĄGNIĘĆ NAUCZYCIELI


Obserwacja zajęć dydaktycznych, uroczystości przedszkolnych, imprez sportowych, konkursów plastycznych, imprez międzyprzedszkolnych.

SYSTEM INFORMOWANIA RODZICÓW O POSTĘPACH EDUKACYJNYCH DZIECI


- rozmowy indywidualne z rodzicami, spotkania z zespołami
- zajęcia otwarte
- wytwory prac dziecięcych
- pisemna informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej


ZASADY WSPÓŁPRACY ORGANIZOWANIEJ W PRZEDSZKOLU


- W placówce funkcjonują zespoły nauczycielskie:

zespół do spraw rewalidacji
zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
zespół pomocy psychologiczno pedagogicznej
zespół planistyczny
zespół do spraw diagnozy
zespół do spraw ewaluacji
zespół promocji zdrowia

- Dzielenie się wiedzą zdobytą na szkoleniach podczas rad pedagogicznych.
- Przydział młodym nauczycielom opiekunów stażu.
- Zajęcia otwarte i koleżeńskie.


ZASADY WSPÓŁPRACY WYCHOWAWCZEJ Z RODZINĄ DZIECKA


Rodzice są najważniejszymi osobami w życiu dziecka, to oni są odpowiedzialni za jego rozwój i wychowanie. Ścisła współpraca z rodzicami jest istotnym elementem pracy przedszkola. Tworzymy spójne środowisko wychowawcze poprzez ujednolicanie oddziaływań wychowawczych domu i przedszkola.
Nauczyciele wspierają rodziców w ich trudnym zadaniu poprzez:

- podjęcie wspólnej pracy nad rozwojem i wychowaniem dziecka,
- stworzenie klimatu wzajemnego szacunku i zaufania we wspólnych kontaktach,
- systematyczne informowanie rodziców o rozwoju ich dziecka.


Szczególną opieką przedszkole otacza rodziców dzieci niepełnosprawnych ze względu na ich specyficzne problemy. Staramy się włączyć tych rodziców w życie placówki, integrować z rodzicami dzieci zdrowych, wspierać w sytuacjach kryzysowych.
Formy współpracy z rodzicami:

- kontakty indywidualne,
- konsultacje,
- zebrania,
- szeroko pojęta pedagogizacja,
- warsztaty,
- udział w zajęciach otwartych i uroczystościach przedszkolnych.


ZASADY WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM


- bieżąca informacja dotycząca wydarzeń przedszkolnych
- poznawanie pracy funkcjonowania instytucji lokalnych
- środowisko rodzinne aktywnym uczestnikiem życia przedszkolnego


WSPÓŁPRACA PRZEDSZKOLA Z INSTYTUCJAMI WSPIERAJĄCYMI NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ


Nasza placówka współpracuje z różnymi instytucjami i organizacjami:

- Muzeum Ziemi Wieluńskiej.
- Urząd Miejski.
- Nadleśnictwo Wieluń.
- Poradnie zdrowia.
- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin "Tacy Sami".
- Wieluński Dom Kultury.
- Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu.
- Szkoły Podstawowe nr 2 i 5.
- Komenda Powiatowa Policji.
- Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Gromadzicach.
- Państwowa Straż Pożarna.
- Carrefour.
- Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa.
- Wieluńskie media.


Obecnie Publiczne Przedszkole nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniu jest placówką funkcjonującą na wysokim poziomie, posiadającą szereg mocnych stron, do których zaliczamy:

- wykwalifikowana kadra pedagogiczna,
- promowanie placówki w środowisku,
- znajomość lokalnego środowiska,
- bogata oferta edukacyjna,
- wysoki poziom przygotowania dzieci do podjęcia nauki szkolnej,
- programy autorskie,
- programy profilaktyczne,
- Sala Doświadczania Świata,
- Sala Integracji Sensorycznej.


KRYTERIA SUKCESU


- Wspieranie potrzeb dziecka poprzez oddziaływanie na obszar fizyczny, emocjonalny, społeczny i poznawczy.
- Rozwijanie mowy czynnej poprzez prowadzenie ćwiczeń ortofonicznych.
- Zastosowanie nowatorskich metod w celu podniesienia umiejętności matematycznych i przyrodniczych.
- Tworzenie warunków do obserwowania i badania świata roślin i zwierząt.
- Wszechstronne stymulowanie rozwoju dzieci poprzez rozwijanie samodzielnego i logicznego myślenia
- Włączanie dzieci niepełnosprawnych rozpoczynających edukacje przedszkolną w życie społeczności przedszkola i środowiska lokalnego.
- Zachęcanie dzieci do zdrowego odżywiania się i aktywnego stylu życia.
- Stosowanie przez dzieci z życiu codziennym zasad bezpieczeństwa.
- Wdrażanie do przestrzegania norm i zasad przyjętych w grupie przedszkolnej.
- Rozwijanie samodzielności i umiejętności radzenia sobie w różnorodnych sytuacjach.
- Podejmowanie efektywnej współpracy z rodzicami.
- Realizacja autorskich programów edukacyjnych, profilaktycznych i wychowawczych.
-
Poprawa stanu przedszkola i terenu wokół budynku..


REALIZACJA PROGRAMÓW AUTORSKICH W PLACÓWCE:

"Przedszkolaki z Ekopaki"  - program ekologiczny, rok szkolny 2015/2016
"
Z ekologią za pan brat –  o tym wie każdy mały skrzat. Sprzątam śmieci, kwiaty podlewam, o swój ogródeczek zawsze zabiegam. Myje ręce, zęby, twarz, by brud zniknął wokół nas. Jem warzywa i owoce, bo są smaczne no i zdrowe".
------------------------------------------------------------

"Profilaktyki agresji" – program profilaktyczny, rok szkolny 2015/2016, 2016/2017
"Bicie, krzyki i kopanie to nie dla mnie – drogie Panie! Ja sposobów znam już sto, by wyrzucić z siebie zło. Więc od dziś jestem super przedszkolakiem, przykładnym i mądrym chłopakiem, od którego dziewczyny uczą się jak w przedszkolu zachować się"
------------------------------------------------------------

"
Każdy może być aktorem" – program teatralny, rok szkolny 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018
"Poznajemy świat teatru i dużego, i małego dla przedszkolaka pogodnego. Dlatego aktorem jestem wspaniałym i na scenie prezentuję swój talent cały. Piszę bajki, kukiełki i marionetki robię tak, aby mój wdzięk i urok podziwiał każdy skrzat".

------------------------------------------------------------

"Czyste powietrze wokół nas" – program antynikotynowy, rok szkolny 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019
"Czyste powietrze to podstawa dla prawidłowego rozwoju każdego szkraba. Mamo, tato 'Nie pal przy mnie', bo nawet każdy malec o tym wie, że dym szkodzi każdej istocie".

------------------------------------------------------------

"Radosny przedszkolak" – program adaptacyjny,  rok szkolny 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021
"Mały jestem niczym skrzat, ale chcę poznawać świat. I przedszkole otwiera mi do sukcesu szerokie drzwi. Więc szybciutko 'klimat' czuję i na przedszkolaka w pełni kandyduję".

------------------------------------------------------------

"Dziecko istotą społeczną" – program wychowawczy, rok szkolny 2015/2016, 2016/2017, 2018/2019
"Znamy reguły, znamy zasady, mamy je w grupie nie od parady. Proszę, przepraszam i dziękuje – każdy przedszkolak recytuje, bo swoje przedszkole poza murami od dziś pięknie prezentuje".

------------------------------------------------------------

"Jak dobrze, że mamy siebie" – program dydaktyczno-wychowawczy grup integracyjnych, rok szkolny 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021
"Integracja słowo te, o którym każde dziecko powinno wiedzieć, że: co to znaczy pomoc i odwaga w chwilach trudnych i ciężkich na raz. 'Czwórka' słynie z tego, że my wspólnie bawimy się – zdrowy, chory razem są i cały dzień przebywają ze sobą".

------------------------------------------------------------

"Zawsze w cenie ruch i zdrowe jedzenie" – program prozdrowotny, rok szkolny 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020
"Ruch to podstawa, dla zdrowia dobra sprawa. Każdy więc o zdrowiu pamięta i przestrzegania zasad żywienia uczy się z książek i od starszego pokolenia. Biegam, skaczę, podskakuję, robię fikołek i 'gwiazdę' prezentuję. To są ruchy małego przedszkolaka i każdego dużego dzieciaka".

------------------------------------------------------------

"Tańczy ręka, tańczy noga i zabawa już gotowa…" – program muzyczno-taneczny, rok szkolny 2018/2019, 2019/2020
"Wyginam śmiało ciało, lecz ciągle to za mało. Tupie nogą, macham ręką, biodrem kręcę koła prędko. Barki same się ruszają i dzieci w tany zapraszają".

------------------------------------------------------------

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "Piękna Nasza Polska Cała" – Skarbnica inspiracji folkowych i patriotycznych,  rok szkolny 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021

------------------------------------------------------------

"Czy emocje dają moc?" - program skierowany dla grup 5-6 letnich rok szkolny 2019/2020, 2020/2021

------------------------------------------------------------

"Wyłącz smartfon, włącz dziecko" - projekt profilaktyczny, rok szkolny 2019/2020, 2020/2021

------------------------------------------------------------

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "Kreatywne prace plastyczne" - rok szkolny 2020/2021

------------------------------------------------------------DALSZA  PRACA NAD KONCEPCJĄ I JEJ EWALUACJA


- Każdy pracownik pedagogiczny i obsługi zna koncepcje.
- Zmiany w tekście będą nanoszone przy udziale całego zespołu pedagogicznego.
- Raz w roku podjęta będzie dyskusja w celu ewentualnych poprawek i niedostatków
wprowadzenie koniecznych zmian.
- Po zakończeniu każdego roku
sprawdzenie celów, wprowadzenie koniecznych zmian, ocena stopnia zaangażowania osób odpowiedzialnych.
- Rodzice zapoznają się z Koncepcją poprzez stronę internetową, mogą również wyrażać opinie i wnioskować o zmiany w Koncepcji.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego