Statut Publicznego Przedszkola nr4 w Wieluniu - Publiczne Przedszkole nr 4 w Wieluniu z Oddziałami Integracyjnymi.

Idź do spisu treści

Menu główne:

O nas

STATUT NASZEGO PRZEDSZKOLA

Statut Publicznego Przedszkola nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniu stanowi załącznik do uchwały 138/27/08/2021 Rady Pedagogicznej z dnia 27 sierpnia 2021 r.


Podstawy prawne:
1. Us1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762).
3. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U.
z 1991 r. Nr 120, poz. 526)
.
4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie zasad techniki prawodawczej (Dz.U. 2016 poz. 283).
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół
i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 poz. 502)
.
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia  2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu (Dz. U. 2019 poz. 1641).
7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1280).
8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie  organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U.  2017 r. poz. 1635).
9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1309).
10. Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej(Dz.U. 2017 poz. 356 z późn. zm.).
11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2018 r. poz. 1055 z późn. zm.).
12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2003 r. nr 6 poz. 69 z późn. zm.).
13. Ustawa z dnia z dnia 20 czerwca 1997 r.  Prawo o ruchu drogowym  (Dz. U. z 2021 r. poz. 450).
14. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1509).


§ 1

1. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 w Wieluniu, zwane dalej „przedszkolem” jest przedszkolem publicznym.
2. Siedziba przedszkola znajduje się w budynku na Os. Kard. St. Wyszyńskiego 44, 98–300 Wieluń.
3. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Wieluń, pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń
4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kurator Oświaty w Łodzi.
5. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu:


Publiczne Przedszkole nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniu
Os. Kard. St. Wyszyńskiego 44

98 – 300 Wieluń
Tel. (43) 843 58 62


6. Przedszkole posiada logo, na którym widnieje cyfra cztery oraz prostokąt z postacią chłopca, osoby na wózku inwalidzkim i dziewczynki, w kolorze niebieskim. Na cyfrą umieszczone jest słońce w kolorze żółtym. Z prawej strony znaku widnieje napis Publiczne Przedszkole nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniu.

§ 2

1. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez Gminę Wieluń,
2. Podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest roczny plan finansowy.
3. Obsługa administracyjna, finansowa, techniczna przedszkola jest wykonywana przez Zakład Obsługi Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Wieluniu...


CZYTAJ   CAŁOŚĆ

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego