Organizacja pracy w Publiczym Przedszkolu nr 4 w Wieluniu - Publiczne Przedszkole nr 4 w Wieluniu z Oddziałami Integracyjnymi.

Idź do spisu treści

Menu główne:

O nas

ORGANIZACJA PRACY

- Publiczne Przedszkole nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniu jest placówką publiczną, a jej organem prowadzącym jest Gmina Wieluń. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kurator Oświaty w Łodzi. Jest to jednostka budżetowa, a jej działalność finansuje Gmina Wieluń oraz rodzice w formie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.

-
Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny za wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. Pracuje w godzinach 06:30 - 16:30. Czas pracy to 10 godzin z czego 5 godzin przeznaczonych jest na realizację podstawy programowej.  

- Placówka funkcjonuje w oparciu o:

- Statut Przedszkola
- Koncepcja Pracy Przedszkola
- "Od zabawy do nauki" - program wychowania przedszkolnego
Doroty Kucharskiej, Anny Pawłowskiej-Niedbała, Doroty Sikory-Banasik, Justyny Święcickiej i Eweliny Wilkos
- Roczny Plan Pracy Przedszkola
- programy autorskie
- tygodniowe plany pracy wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej personelu pedagogicznego zatwierdzane przez dyrektora przedszkola

- ramowy rozkład dnia określający szczegółową organizację pracy wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej
- terminy przerw w pracy przedszkola ustalone przez organ prowadzący na wniosek dyrektora
- wysokość opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole ustalone przez Radę Gminy


- Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie. W szczególności skupia się na :

- wspomaganiu i ukierunkowaniu rozwoju dziecka z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwoju w relacjach ze środowiskiem społeczno - kulturowym i przyrodniczym
- udzielaniu dzieciom pomocy psychologiczno - pedagogicznej
- umożliwianiu dziecku podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej
- sprawowaniu opieki nad dzieckiem odpowiednio do jego potrzeb i możliwości, organizacji opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi
- współdziałaniu z rodzicami poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, rozpoznawaniu możliwości rozwojowych, w miarę potrzeby podjęciu wczesnej interwencji specjalistów oraz przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej


- Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora placówki i zatwierdzony przez organ prowadzący.

- Przedszkole obejmuje swym wychowaniem dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w przypadku dzieci niepełnosprawnych do 9 lat. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25, a w oddziałach integracyjnych od 15 do 20, w tym 3 - 5 dzieci niepełnosprawnych.

- Zadaniem przedszkola jest:

- organizowanie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających nawiązywaniu przez dziecko kontaktów społecznych i wchodzeniu w różne, osobowe interakcje
- realizowanie dążenia dziecka do wypowiadania siebie w twórczości plastycznej, ruchowej i werbalnej
- zapewnienie jak najkorzystniejszych warunków rozwojowych, poczucia stabilizacji i bezpieczeństwa
- stwarzanie warunków dla zgodnego społecznie współżycia dzieci zdrowych i niepełnosprawnych


- Funkcję dyrektora w chwili obecnej sprawuje mgr Marzena Abramek. Dyrektor Przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz. W przedszkolu utworzone jest również stanowisko wicedyrektora. Obecnie funkcję tę pełni mgr Anna Majcher.

-
Radę Pedagogiczną tworzą wszyscy nauczyciele przedszkola. Jest to organ kolegialny. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym.

-
Rada Rodziców to organ społeczny. Stanowi ją reprezentacja rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. Wybierani są oni co roku podczas zebrań grupowych rodziców, po trzech przedstawicieli z każdej grupy.

- Budynek  Publicznego Przedszkola nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniu usytuowany jest we wschodniej części miasta na Osiedlu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przedszkole jest bardzo kolorowe i już od zewnątrz wyróżnia się wśród bloków osiedla. Ma ono bardzo przyjazne i przyjemne otoczenie, co jest zasługą drzew i krzewów rosnących wokół przedszkola. W budynku znajduje się:

- 11 sal do zajęć dydaktyczno wychowawczych z łazienkami
- gabinet rehabilitacji ruchowej
- gabinet logopedyczny
- gabinet psychologa

- kancelaria
- kuchnia
- 2 zmywalnie
- sala doświadczania świata
- sala terapii sensorycznej

- biblioteka
- szatnia


- Na terenie przedszkola znajduje się również ogród przedszkolny, który spełnia funkcje poznawczą, rekreacyjną, estetyczną, a także zaspokaja potrzebę ruchu dziecka w wieku przedszkolnym.

-
W swych działaniach  Publiczne Przedszkole nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniu dąży do zapewnienia optymalnych warunków do rozwoju dziecka w każdej dziedzinie życia.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego