Programy edukacyjne realizowane w naszym przedszkolu. - Publiczne Przedszkole nr 4 w Wieluniu z Oddziałami Integracyjnymi.

Idź do spisu treści

Menu główne:

O nas

AUTORSKIE PROGRAMY EDUKACYJNE

Zapewniając dzieciom osiąganie systematycznych postępów i sukcesów oraz dbając o wysoki poziom pracy wychowawczo – dydaktycznej w Publicznym Przedszkolu nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniu realizujemy kilka autorskich programów edukacyjnych:

.

PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

AUTORKI PROGRAMU:
Wiesława Żaba – Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo.

Program wydawnictwa MAC został opracowany w oparciu o przepisy prawa oświatowego oraz obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego. Głównym celem programu jest rozwijanie kompetencji kluczowych w oparciu o różne formy aktywności dziecięcej, które umożliwiają dziecku „ odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna”.
Nadrzędny cel wychowania przedszkolnego – wsparcie całościowego rozwoju człowieka – ma doprowadzić do osiągnięcia przez dziecko dojrzałości do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacyjnym.
Program wychowania przedszkolnego uwzględnia rozwój psychomotoryczny oraz społeczno – emocjonalny dziecka, a także wytyczne ustawowe w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

JAK DOBRZE, ŻE MAMY SIEBIE

AUTORSKI PROGRAM PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ
GRUP INTEGRACYJNYCH

Program został opracowany przez Anetę Jaskułę, Beatę Tomasik, Katarzynę Bogacz, Małgorzatę Brzezińską, Aleksandrę Szymicką i Kingę Zimoch. Celem programu jest podniesienie jakości pracy grup integracyjnych, zaoferowanie szerokiego wachlarza metod i form pracy oraz opis indywidualnych zajęć rewalidacyjno – wychowawczych i narzędzi badawczych stosowanych w pracy przez specjalistów.

.

SUPER HEROES AND ENGLISH PLAY BOX

PROGRAM PRZYGOTOWANIA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM DO POSŁUGIWANIA SIĘ JĘZYKIEM ANGIELSKIM

Program Super Heroes Rebecci Adlard, Ewy Kołakowskiej i Edyty Pikulskiej przeznaczony jest dla dzieci sześcioletnich, natomiast program English Play Box autorstwa Doroty Sikora- Banasik oraz Eweliny Wilkos przeznaczony jest dla pozostałych grup wiekowych. Oba programy zgodne są z podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego.

KOCHAMY DOBREGO BOGA

Wprowadzenie w życie religijne
Program nauczania religii dzieci w wieku przedszkolnym

Cele programu:

Dziecko doświadcza miłości Boga w codziennym życiu, wyjaśnia swoje przeżycia w świetle wiary, odkrywa piękno przyrody i otaczającego świata oraz Boga jako jego Dawcę, odkrywa też, kim jest Bóg i buduje Jego prawdziwy obraz.

Dziecko rozwija uzdolnienia oraz kształtuje czynności intelektualne potrzebne w codziennym życiu i dalszej edukacji religijnej poprzez poznanie pierwszych pojęć religijnych i kształtowanie mentalności wiary, a ponadto poznaje Pismo Święte jako słowo Boga.

Dziecko poznaje istotę modlitwy, rozwija sposoby kontaktowania się z Bogiem; poznaje zwyczaje chrześcijańskie związane z obchodami roku liturgicznego.

Dziecko buduje podstawy systemu wartości oraz uczestniczy w procesie wychowania moralno-społecznego, poznaje chrześcijańskie pojęcia dobra i zła, odkrywa znaczenie przykazania miłości Boga i bliźniego oraz jego konsekwencje; nabywa i rozwija umiejętności społeczne niezbędne do życia w rodzinie, grupie rówieśniczej i kontaktach z dorosłymi; pogłębia swój związek ze wspólnotą Kościoła i odnajduje w niej swoje miejsce.

.

CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS

PROGRAM PRZEDSZKOLNEJ EDUKACJI ANTYNIKOTYNOWEJ

Jest to krajowy program edukacyjny adresowany do dzieci przedszkolnych z udziałem rodziców i opiekunów. Ma na celu wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy i zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionym pomieszczeniu lub gdy dorośli palą przy nich tytoń. Program ma charakter profilaktyczny i ma wykształcić u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.

"RADOSNY PRZEDSZKOLAK"

Autorski program adaptacyjny dla dzieci trzy i czteroletnich, rozpoczynających swoją przygodę z przedszkolem, powstał z istotnej potrzeby złagodzenia stresu dzieci i rodziców związanego z przystosowaniem się do nowej sytuacji. Opracował go zespół nauczycielek w składzie: mgr Teresa Gotowicka, mgr Agnieszka Perliceusz-Kałwak i Maria Marciniak.

.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego